สุภาฟาร์มผึ้ง “ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงผึ้ง” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ทำไมถึงต้องเลือกน้ำผึ้งจากสุภาฟาร์มผึ้ง ?

เกี่ยวกับสุภาฟาร์มผึ้ง

น้ำผึ้งคุณภาพจากสุภาฟาร์มผึ้ง

“สุภาฟาร์มผึ้ง” เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงผึ้ง (Professional Bee Keeper) ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี เรามีฟาร์มผึ้งเป็นของตัวเอง สุภาฟาร์มผึ้งเราไม่ได้เป็นแค่เฉพาะแหล่งผลิตน้ำผึ้งเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์ธรรมชาติ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผึ้งแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั้งใน และต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับเกษตรกรที่สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งเป็นอาชีพทางเลือก ที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพการเลี้ยงผึ้งได้ อีกทั้งเรายังมีอุปกรณ์ในการเรียนรู้ เลี้ยงผึ้งแบบครบวงจร ที่เน้นเรื่องคุณภาพชีวิตของเกษตรกรแบบยั่งยืนอีกด้วย

สุภาฟาร์มผึ้งโรงงานผลิตน้ำผึ้งที่ได้การรับรองมาตรฐาน

โรงงานผลิตน้ำผึ้งของสุภาฟาร์มผึ้ง เราได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 100 % ให้แก่ผู้บริโภค และลูกค้าของเรา ดังนี้

โรงงานสุภาฟาร์มผึ้งได้การรับรองมาตรฐาน

1. ได้รับมาตรฐาน GMP

มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) คือ ระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์แล้วจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกว่า สามารถทำให้อาหารเกิดความปลอดภัย และเป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค โดยอาศัยหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้นหากปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้ทั้งหมด ก็จะทำให้อาหารมีคุณภาพมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน

2. ได้รับมาตรฐาน HALAL

มาตรฐาน HALAL คือ การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา อาจกล่าวได้ว่า “อาหารฮาลาล” คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุงประกอบ หรือแปรสภาพตามศาสนบัญญัตินั่นเอง เป็นการรับประกันว่าชาวมุสลิมทั่วไป สามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆได้โดยสนิทใจ ซึ่งสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ว่าเป็น HALAL หรือไม่นั้น จากการประทับตรา “HALAL” ที่ข้างบรรจุภัณฑ์ได้

3. ได้รับมาตรฐาน OTOP

มาตรฐาน OTOP (One Tambon, One Product) คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ การดูแล การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง สามารถจำหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

4. ได้รับมาตรฐาน HACCP

มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) คือ มาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันอันตราย และสิ่งปนเปื้อนในอาหาร ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ผ่านกระบวนการวางแผนป้องกันล่วงหน้า รวมทั้งการควบคุมและเฝ้าระวัง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า มาตรฐานที่กำหนดขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพตลอดเวลา ทั้งนี้ HACCP เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับความนิยม และยอมรับจากนานาชาติทั่วโลก

5. ได้รับมาตรฐาน GAP

มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practice) คือ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งให้เกิดกระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืช และมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค

6. ได้รับมาตรฐาน FDA

มาตรฐาน FDA (Food and Drug Administration) คือ องค์การอาหารและยา แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานจากรัฐบาลกลาง มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ดูแลคุณภาพ สวัสดิภาพด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องสำอางค์ต่างๆ ของชาวอเมริกัน หรือที่เราเรียกกันว่า อย. ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในประเทศไทยนั่นเอง

โรงงานผลิตน้ำผึ้งจากสุภาฟาร์มผึ้ง สามารถรองรับการผลิตแบบ OEM ได้

สุภาฟาร์มผึ้งรอบรับการผลิตแบบ OEM

OEM (Origianl Equipment Manufacturer) คือ ผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทที่จะไปขายในแบรนด์ของตัวเอง โดยโรงงานประเภทนี้จะรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด แล้วติดชื่อแบรนด์ หรือจะไม่ติดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยการใช้กระบวนการผลิตของโรงงานตั้งแต่ฝ่ายผลิต ไปจนถึงเครื่องจักรต่าง ๆ สำหรับการผลิต ซึ่งทำให้ลูกค้าที่มาจ้างโรงงานผลิตนั้น ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก โดยไม่ต้องจัดตั้งโรงงาน หรือซื้อเครื่องจักรผลิตสินค้าเอง ทำให้ผู้จ้างผลิตมีความเสี่ยงน้อย ใช้เงินทุนในการผลิตไม่มาก ซึ่งผลตอบแทนที่ได้ถือว่าคุ้มค่า

โรงงานผลิตน้ำผึ้งจากสุภาฟาร์มผึ้ง เราสามารถผลิตน้ำผึ้ง และผลิตผลิตภัณฑ์ที่มาจากน้ำผึ้งได้สต็อคเป็นจำนวนมาก และมีกำลังในการผลิตที่มากพอ จึงสามารถรองรับการผลิตแบบ OEM ได้ จากกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งทั้งหมด 25 ราย

น้ำผึ้งคุณภาพจากสุภาฟาร์มผึ้ง

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นมาตรฐานที่เราได้รับการรับรองจากองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สุภาฟาร์มผึ้งเราใส่ใจในการผลิตน้ำผึ้งตั้งแต่ขั้นตอนแรก ให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และลูกค้าของเรา สำหรับใครที่กำลังมองหาซื้อน้ำผึ้งอยู่ ให้สุภาฟาร์มผึ้งเป็นตัวเลือกแรกที่คุณจะนึกถึงนะคะ หากสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ สุภาฟาร์มผึ้ง Facebook: m.me/suphabeefarm หรือ Line: https://lin.ee/sV9HBsb

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *